ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์                                                                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
ระดับชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 1

1.มาตรฐานการเรียนรู

มาตรฐาน ค 2.2     เข้าใจและวิเคราะห์รูปเลขาคณิต สมบัติของรูปเลขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเราคณิต

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 2.2 ป. 1/1                 จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย

3. สาระสำคัญ

 • สิ่งของรอบตัวเรามีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
 • จำแนกรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี
 • ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมมี 3 ด้าน 3 มุม รูปสี่เหลี่ยมมี 4 ด้าน 4 มุม วงกลมและวงรี ไม่มีด้าน ไม่มีมุม
 • การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูป และใช้สิ่งของรอบๆตัวมาเป็นแบบ

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 • นักเรียนสามารถจำแนกรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี
 • นักเรียนสามารถบอกลักษณะรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี
 • นักเรียนสามารถเขียนรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรีโดยใช้แบบของรูป
 • นักเรียนสามารถสร้างแบบรูปของรูปเรขาคณิต

5. สื่อการเรียนรู้

 • อุปกรณ์เล่นเส้น
 • กระดาษรูปเรขาคณิตต่างๆ (รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี)

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

 1. คุณครูแจกอุปกรณ์เล่นเส้นให้กับนักเรียน
 2. คุณครูวาดรูปเรขาคณิตต่างๆลงบนสมุดเล่นเส้น

ขั้นสอน

 1. คุณครูอธิบายเนื้อหาของเรขาคณิต อธิบายลักษณะของรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี
 2. คุณครูนำกระดาษรูปเรขาคณิตต่างๆแจกนักเรียนทุกคน
 3. ให้นักเรียนวาดรูปเรขาคณิตตามกระดาษรูปเรขาคณิตที่ตนเองได้รับ

ขั้นสรุป

 1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม นำรูปเรขาคณิตที่ได้เรียน มาประกอบเป็นรูปภาพต่างๆ ตามจินตนาการ เช่นรูปบ้านประกอบไปด้วย สี่เหลี่ยมเป็นตัวบ้าน และสี่เหลี่ยมเป็นพร้อมตั้งชื่อรูปนั้น เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน

7. การประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินผลผลการประเมิน
นักเรียนสามารถจำแนกรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรีนักเรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งของที่ได้สัมผัสมีรูปร่างเป็นอย่างไร เช่น สมุด มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม 
นักเรียนสามารถบอกลักษณะรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรีนักเรียนสามารถบอกได้ว่ารูปเรขาคณิตต่างๆมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 
นักเรียนสามารถเขียนรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรีโดยใช้แบบของรูปนักเรียนสามารถเขียนรูปเรขาคณิตต่างๆได้ 
นักเรียนสามารถสร้างแบบรูปของรูปเรขาคณิตนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากรูปเรขาคณิตได้