ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์                                                                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
ระดับชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 5

 1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตราฐาน ค 2.2          เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

2. ตัววัดชั้นปี

ค 2.2 ป. 5/1            สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้

3. สาระสำคัญ

 • เส้นตั้งฉากและแสดงสัญลักษณ์การตั้งฉาก
 • เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน
 • การสร้างเส้นขนาน
 • มุมแย้ง มุมภายใน และมุมภายนอก ที่อยู่บนข้างเดียวกันของ
 • เส้นตัดขวาง (Transversal)

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 • นักเรียนสามารถระบุเส้นตรงคู่ที่ขนานกันโดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่างเส้นตรง

5. สื่อการเรียนรู้

 • อุปกรณ์เล่นเส้น
 • ไม้บรรทัดสำหรับวาดเส้นตรง

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

 1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม โดยกำหนดเส้นตรงหลายๆคู่ที่ขนานกันและไม่ขนานกัน และอธิบายเนื้อหา

ขั้นสอน

 1. คุณครูวาดเส้นตรง 1 เส้นและให้นักเรียนทุกคนออกมาวาดเส้นตรงอีกเส้นโดยให้เป็นเส้นตรงที่ขนานกัน

ขั้นสรุป

 1. ให้นักเรียนสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากเส้นตรง และนำเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมอธิบายให้คุณครูและเพื่อนร่วมชั้นฟัง

7. การประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินผลผลการประเมิน
สามารถระบุเส้นตรงคู่ที่ขนานกันโดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่างเส้นตรงนักเรียนสามารถระบุได้ว่าเส้นแบบใดคือเส้นตรง