ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์                                                                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
ระดับชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 5

 1. มาตราฐานการเรียนรู้

มาตราฐาน ค 2.2           เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และการนำไปใช้

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 2.2 ป. 5/3                 สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม

3. สาระสำคัญ                   

 • รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก ด้านทุกด้านยาวเท่ากัน ด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ เส้นทแยงมุมยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน และตัดกันเป็นมุมฉาก
 • รูปสี่เหลียมผืนผ้า  เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกัน 2 คู่ ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากัน เส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน และแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน
 • รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน ด้านทุกด้านยาวเท่ากัน ด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ เส้นทแยงมมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก
 • รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เป็นรูปี่เหลี่ยมที่มีมุมอยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกัน 2 คู่ เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน
 • รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน 1 คู่ และด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน 2 คู่ เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียว ที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่ง

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 • นักเรียนสามารถบอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม

5. สื่อการเรียนรู้

 • อุปกรณ์เล่นเส้น

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

 1. คุณครูอธิบายชนิดและสมบัติของสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆพร้อมวาดตัวอย่างลงบนเล่นเส้น

ขั้นสอน

 1. คุณครูให้นักเรียนทดลองวาดรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆคนละ 3 ชนิด โดยคุณครูเป็นผู้กำหนดให้
 2. คุณครูตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นสรุป

 1. คุณครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานจากรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆที่ได้เรียนไป พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 2. คุณครูทบทวนเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน

7. การประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินผลผลการประเมิน
นักเรียนสามารถบอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนเข้าใจและสามารถบอกชนิดของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆได้