ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์                                                                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
ระดับชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 4

 1. มาตรฐานการเรียนรู

มาตราฐาน ค 2.2          เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 2.2  ป. 4/1                จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม

3. สาระสำคัญ

 • มุมที่มีขนาดเดียว ได้แก่ มุมศูนย์ มีขนาด 0 องศา มุมฉาก มีขนาด 90 องศา และมุมตรงมีขนาด 180 องศา มุมที่มีหลายขนาดได้แก่
  • มุมแหลม ซึ่งมีขนาดมากกว่า 0 องศา แต่น้อยกว่า 90 องศา
  • มุมป้าน ซึ่งมีขนาดมากกว่า 90 องศา แต่น้อยกว่า 180 องศา
  • มุมกลับ ซึ่งมีขนาดมากกว่า 180 องศา แต่น้อยกว่า 360 องศา

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 • นักเรียนสามารถบอกชนิดของมุม

5. สื่อการเรียนรู้

 • อุปกรณ์เล่นเส้น
 • กระดาษแข็งตัดเป็นมุมแต่ละขนาด

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

 1. คุณครูอธิบายความแตกต่างของมุมชนิดต่างๆให้นักเรียนเข้าใจ พร้อมวาดตัวอย่างของมุมต่างๆให้นักเรียนสัมผัส และเข้าใจความต่างของมุมแต่ละชนิด
 2. ให้นักเรียนสัมผัสมุมจากกระดาษแข็งที่ครูเตรียมไว้ให้

ขั้นสอน

 1. คุณครูให้นักเรียนวาดมุมแต่ละชนิดโดยใช้กระดาษแข็งที่วัดมุมต่างๆมาพร้อมแล้วเป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบ 

ขั้นสรุป

 1. คุณครูอธิบายเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้งเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
 2. คุณครูตรวจงานของนักเรียน พร้อมช่วยปรับแก้ไขในส่วนที่ผิด

7. การประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินผลผลการประเมิน
นักเรียนสามารถบอกชนิดของมุมนักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของมุมแต่ละชนิดได้