ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์                                                                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
ระดับชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 6

  1. มาตราฐานการเรียนรู้

มาตราฐาน ค 2.2           เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และการนำไปใช้

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 2.2 ป.6/1                   จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป

3. สาระสำคัญ

  • ชนิดของรูปสามเหลี่ยม จำแนกตามขนาดของมุม ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมฉาก

  และรูปสามเหลี่ยมมุมป้านรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลม เรียกว่า สามเหลี่ยมมุมแหลม

รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมฉาก 1 มุมเรียกว่า สามเหลี่ยมมุมฉาก

รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมป้าน 1 มุมเรียกว่า สามเหลี่ยมมุมป้าน

  • ชนิดของรูปสามเหลี่ยม จำแนกตามความยาวของด้าน ได้เป็น  รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

      รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านเท่ากัน เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากัน 2 ด้าน เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากัน เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

  • นักเรียนสามารถบอกชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม

5. สื่อการเรียนรู้

  • อุปกรณ์เล่นเส้น

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

  1. คุณครูอธิบายชนิดและสมบัติของสามเหลี่ยมชนิดต่างๆพร้อมวาดตัวอย่างลงบนเล่นเส้น

ขั้นสอน

  1. คุณครูให้นักเรียนทดลองวาดรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆคนละ 3 ชนิด โดยคุณครูเป็นผู้กำหนดให้
  2. คุณครูตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นสรุป

  1. คุณครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานจากรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆที่ได้เรียนไป พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน
  2. คุณครูทบทวนเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินผลผลการประเมิน
1. นักเรียนสามารถบอกชนิด
และสมบัติของรูปสามเหลี่ยม
นักเรียนเข้าใจและสามารถบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆได้