ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์                                                                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ระดับชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 4

  1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ว 1/2 ป.4/1      บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอก ของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

3. สาระสำคัญ

  • พืชดอกประกอบด้วยราก ลำต้น ใบและดอก โดยแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่าง

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

  • นักเรียนสามารถบรรยายหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชดอก ได้แก่ ราก ลำต้น ใบและดอก

5. สื่อการเรียนรู้

1. อุปกรณ์เล่นเส้น

2. ดอกไม้ที่มีอยู่รอบตัวของนักเรียน (ที่บ้าน ที่โรงเรียน)

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

  1. คุณครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชดอก อธิบายว่าพืชประกอบด้วย ราก ลำต้น ใบ ดอก และอาจมีผล อธิบายว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร
  2. คุณครูยกตัวอย่างพืชดอก 1 ต้น (ต้นลีลาวดี) แยกส่วนต่างๆ และอธิบายลักษณะของส่วนต่างๆให้นักเรียนสามารถจินตนาการภาพได้ พร้อมวาดลงอุปกรณ์เล่นเส้น 

ขั้นสอน

  1. ให้นักเรียนหาดอกไม้ที่นักเรียนชอบมา 1 ดอกอาจเป็นที่มีอยู่ในโรงเรียน หรือที่บ้าน แล้ววาดลงเล่นเส้นตามที่ตัวเองได้สัมผัสได้

ขั้นสรุป

  1. คุณครูตรวจงานที่นักเรียนทำว่าถูกต้องหรือไม่
  2. คุณครูสรุปความรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชดอกเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น

7. การประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินผลผลการประเมิน
1. นักเรียนสามารถบรรยายหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชดอก ได้แก่ ราก ลำต้น ใบและดอกนักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชดอกได้