ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์                                                                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ระดับชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 6

  1. มาตราฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ทีทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2. ตัววัดชั้นปี

ว 1.2 ป. 6/1                 ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน

3. สาระสำคัญ

  • อาหารเป็นสิ่งที่เรารับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยอาหารที่เรารับประทานจะผ่านการย่อยในระบบย่อยอาหาร เพื่อให้ได้สารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในแต่ละวันเราต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายแต่ละเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

  • ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภท

5. สื่อการเรียนรู้

  • อุปกรณ์เล่นเส้น
  • อาหารมื้อเช้าที่นักเรียนรับประทาน 1 มื้อ

6. กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นนำ

  1. คุณครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับสารอาหารที่ร่างกายคนเราควรได้รับ (อาหาร 5 หมู่) ให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และบอกประโยชน์ที่ได้รับจากสารอาหารนั้นๆ
  2. คุณครูยกตัวอย่างอาหาร 1 เมนู (แกงจืดเต้าหู้หมูสับ)  พร้อมอธิบายส่วนประกอบที่และสารอาหารที่มีอยู่ในเมนู นั้นๆ ตัวอย่าง แกงจืดเต้าหู้หมูสับ ประกอบไปด้วย โปรตีนจาก หมูและไข่ / เกลือแร่หรือแร่ธาตุ จาก ผัก

ขั้นสอน

  1. ให้นักเรียนวาดรูปอาหารมื้อเช้ามา 1 เมนู พร้อมระบุส่วนประกอบที่มีอยู่ในอาหารเมนูนั้นและบอกสารอาหาร/ประโยชน์ ที่ได้รับ

ขั้นสรุป

  1. ให้นักเรียนนำเสนอผลงานที่ตนเองได้วาดหน้าชั้นเรียนพร้อมทั้งคุณครูตรวจสอบความถูกต้อง
  2. คุณครูสรุปเนื้อหาเรื่องสารอาหารให้นักเรียนฟังเพื่อทำความเข้าใจอีกครั้ง

7. การประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินผลผลการประเมิน
1. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทนักเรียนสามารถระบุได้ว่าอาหารที่ตนเองรับประทานประกอบไปด้วยสารอาหารอะไรบ้าง