ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์                                                                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ระดับชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 6

  1. มาตราฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ทีทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ว 1.2 ป.6/4   สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ ในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมอาหาร

3. สาระสำคัญ

  • อาหารเป็นสิ่งที่เรารับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยอาหารที่เรารับประทานจะผ่านการย่อยในระบบย่อยอาหาร เพื่อให้ได้สารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในแต่ละวันเราต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายแต่ละเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

  • สร้างแบบจำลองเพื่อบรรยายหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหาร

5. สื่อการเรียนรู้

  • อุปกรณ์เล่นเส้น

6. กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นนำ

  1. คุณครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการย่อยอาหาร (ปาก หลอดอาหาร กระเพราะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่) อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะนั้น
  2. คุณครูยกตัวอย่างอวัยวะในการย่อยอาหารมา 1 ชนิด (ปากและฟัน) อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆ พร้อมทั้งวาดลงบนอุปกรณ์เล่นเส้นให้นักเรียนได้สัมผัส

ตัวอย่างวาดรูปปาก พร้อมบรรยายหน้าที่ คือ การย่อยในปากเริ่มต้นจากการเคี้ยวอาหารทำงานร่วมกันของฟัน ลิ้นและแก้ม

ขั้นสอน

  1. ให้นักเรียนวาดรูปอวัยวะที่ใช้ในการย่อยอาหารมาคนละ 1 รูปพร้อมทั้งอธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะที่ตัวเองได้เลือกวาด

ขั้นสรุป

  1. ให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่ตัวเองได้วาดหน้าชั้นเรียน พร้อมอธิบายให้คุณครูและเพื่อนๆฟัง พร้อมให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้อง

7. ประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินผลผลการประเมิน
1. สร้างแบบจำลองเพื่อบรรยายหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารนักเรียนสามารถบอกลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆที่ใช้ในการย่อยอาหารได้