ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์                                                                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ระดับชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 6

 1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ว 2.3 ป.6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

3. สาระสำคัญ

 • วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ครบรอบ วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีส่วนประกอบที่มีหน้าที่แตกต่างกัน เราสามารถเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าโดยใช้สัญลักษณ์เพื่ออธิบายลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้า
 • การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมทำให้แหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับการต่อหลอดไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีทั้งการต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน ซึ่งนำไปใช้ต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านได้แตกต่างกัน

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
 2. อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า

5. สื่อการเรียนรู้

 • อุปกรณ์เล่นเส้น
 • อุปกรณ์การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (ถ่าน หลอดไฟฟ้า สายไฟ)

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

 1. คุณครูอธิบายเนื้อหาการเรียนรู้ดังนี้ (ความสำคัญของแสงสว่าง,ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย,หน้าที่ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย)
 2. คุณครูอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าแบบง่าย พร้อมทดลองการต่อให้นักเรียนออกมาสัมผัสอุปกรณ์แต่ละชิ้น พร้อมอธิบายหลักการทำงานของแผงวงจรไฟฟ้านั้น

ขั้นสอน

 1. เมื่อนักเรียนได้สัมผัสอุปกรณ์การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย และเข้าใจหลักการทำงานแล้ว ให้คุณครูสอนนักเรียนวาดแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
 2. คุณครูให้นักเรียนวาดแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายตามที่ได้เรียน

ขั้นสรุป

 1. คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของนักเรียน
 2. คุณครูสรุปเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนหลังได้ลองวาดแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยตัวเอง

7. การประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินผลผลการประเมิน
1. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนักเรียนเข้าใจหลักการทำงานของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย