ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์                                                                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ระดับชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 6

  1. มาตราฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ว 2.3 ป.6/8 เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว

3. สาระสำคัญ

  • เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสง จะเกิดเงาบนฉาก ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นจากการที่โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน โลกหรือดวงจันทร์ซึ่งเป็นวัตถุทึบแสงก็จะมากั้นทางเดินของแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาเช่นกัน

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

  • อธิบายการเกิดเงามืดและเงามัว
  • เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัว

5. สื่อการเรียนรู้

  1. อุปกรณ์เล่นเส้น

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

  1. คุณครูอธิบายเนื้อหาการเกิดเงามืดและเงามัว
  2. คุณครูสอนนักเรียนเขียนแผนภาพการเกิดเงามืดและเงามัว

ขั้นสอน

  1. คุณครูให้นักเรียนวาดแผนภาพการเกิดเงามืดและเงามัวลงบนอุปกรณ์ “เล่นเส้น”

ขั้นสรุป

  1. ให้นักเรียนนำภาพการเกิดเงามืดเงามัวออกมานำเสนอหน้าห้องพร้อมอธิบายการเกิดเงา และให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้อง

7. ประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินผลผลการประเมิน
1. อธิบายการเกิดเงามืด เงามัวนักเรียนสามารถอธิบายการเกิดเงามืดและเงามัวได้
2. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัว
นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัว