ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์                                                                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
ระดับชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 4

  1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ  ลักษณะ  กระบวนการเกิด  และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ว 3.1 ป.4/3                 สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆจากแบบจำลอง

3. สาระสำคัญ

  • ระบบสุริยะของเราเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยมีดาวเคราะห์บริวารของดาวเคราะห์  ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่นโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยดาวเคราะห์และวัตถุต่างๆ มีขนาดตำแหน่ง และคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์แตกต่างกัน

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

  • สร้างแบบจำลองที่แสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ

5. สื่อการเรียนรู้

  • อุปกรณ์เล่นเส้น

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

  1. คุณครูอธิบายเนื้อหาของระบบสุริยะจักรวาล รวมถึงอธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ต่างๆ เช่น โลก ดาวศุกร์ ดวงจันทร์ ดาวเสาร์
  2. คุณครูยกตัวอย่างดาวเคราะห์แล้ววาดลงเล่นเส้น (โลก)

ขั้นสอน

  1. เมื่อคุณครูสอนลักษณะต่างๆของดาวเคราะห์แล้ว ให้นักเรียนเลือกดาวเคราะห์ที่ตัวเองที่ชอบที่สุดวาดลงบนเล่นเส้น

ขั้นสรุป

  1. ให้นักเรียนนำเสนอผลงานดาวเคราะห์ที่ตนเองชอบหน้าชั้นเรียนพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกดาวเคราะห์ดวงนั้น

7. ประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินผลผลการประเมิน
1. สร้างแบบจำลองที่แสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะนักเรียนเข้าใจระบบสุริยะจักรวาล