ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์                                                                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
ระดับชั้นปี ประถมศึกษาปีที่ 5

  1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 3.2     เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

ว 3.2 ป.5/3      สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ

3. สาระสำคัญ

  • พื้นผิวโลกมีน้ำปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นน้ำเค็ม ส่วนน้ำจืดที่นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมากเราจึงต้องใช้น้ำอย่างประหยัด น้ำจากแหล่งต่างๆทั้งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำในบรรยากาศ และน้ำในสิ่งมีชีวิต เกิดการหมุนเวียนระหว่างแหล่งต่างๆ อย่างต่อเนื่อง กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำเป็นวัฏจักร

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

  • สร้างแบบจำลองการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ

5. สื่อการเรียนรู้

  • อุปกรณ์เล่นเส้น

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

  1. คุณครูสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการหมุนของน้ำให้วัฏจักรน้ำ
  2. คุณครูสอนนักเรียนสร้างแบบจำลองการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรของน้ำพร้อมวาดลงบน อุปกรณ์ “เล่นเส้น”

ขั้นสอน

  1. คุณครูให้นักเรียนวาดแบบจำลองการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรของน้ำลงบนเล่นเส้น

ขั้นสรุป

  1. ให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตัวเองหน้าชั้นเรียน
  2. คุณครูสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำเพื่อสร้างความเข้าใจให้นักเรียนอีกครั้ง

7. ประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินผลผลการประเมิน
1. สร้างแบบจำลองการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำนักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ